01:55:32 06-12-2020

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 9877
2 Số hạng ngẫu nhiên u 4950
3 Sự khước từ 5535
4 Sản lượng hòa vốn 34461
5 Suất chiết khấu 11947
6 SA 8000 5061
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 5396
8 Sơ thẩm 5401
9 Sản xuất 5798
10 Sức lao động 6577
11 Sổ tay chất lượng 6382
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 5231
13 Sai phạm 9741
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5845
15 Sản xuất 5188
16 5S 5393
17 Sigma 5359
18 Sự liên tưởng thương hiệu 9681
19 Sai lầm 5352
20 Sai lầm trong tổ chức 5917
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất