Biến ngẫu nhiên liên tục

Print
Biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lấp đầy toàn bộ khoảng hữu hạn hay vô hạn của trục số ox thì biến ngẫu nhiên X được gọi là liên tục. Ví dụ, trọng lượng mía cây nhập vào nhà máy tính theo giờ trong liên tục một tháng qua.