Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Print
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; Vui lòng tải file về xem nội dung.