Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

In
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 (Vui lòng tải file tại đây)