Trung tâm tư vấn

In

Trung tâm Tư vấn Phát triển Quản trị ( trước đây là trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý) thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, huấn luyện và chuyển giao các tiến bộ khoa học quản lý và các hoạt động trong và ngoài ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chức năng:

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý kinh tế, xã hội, quản lý kinh doanh, huấn luyện và chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến các đối tượng cần thiết.

Nhiệm vụ:

Địa chỉ giao dịch:

Giám đốc: TS. Đinh Công Tiến