Các chương trình đào tạo

In

a)  Bồi dưỡng lý luận chính trị:

Trường được Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ủy quyền tổ chức, giảng dạy và cấp bằng chương trình Trung cấp lý luận chính trị (Trường đã tổ chức được 4 khóa).

Trường được Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh uỷ quyền chiêu sinh, phối hợp cùng với Học viện Chính trị các khu vực tổ chức giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị (Trường đã tổ chức được 4 khóa).

b)  Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:

 Trường được Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ủy quyền tổ chức, giảng dạy và cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, cán sự, đào tạo tiền công vụ chuyên viên. Đến nay, Trường đã tổ chức hàng chục khoá học cho hàng ngàn học viên. Ngoài ra, Trường đã thực hiện các chương trình bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể và quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn cho cán bộ chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở.

c) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

Hàng năm, Trường thực hiện trên dưới 100 chương trình bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ quản lý, theo nhiệm vụ Bộ giao hoặc theo đơn đặt hàng của các đơn vị có nhu cầu.

Một số chương trình bồi dưỡng quan trọng:

d) Đào tạo giám đốc doanh nghiệp:

Gần 20 năm qua, Trường đã tổ chức 25 lớp Đào tạo giám đốc doanh nghiệp cho hơn 1.000 học viên là cán bộ quản lý các doanh nghiệp ngành nông nghiệp. Nhiều cựu học viên của Trường đang giữ các chức vụ chủ chốt của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

e) Liên kết đào tạo với các trường đại học trong nước

Trường đã thực hiện liên kết với các Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM (khoa kinh tế), Đại học Bình Dương…để đào tạo các chương trình cử nhân, sau đại học.