Mô hình hồi quy tuyến tính bội

In
Mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng Y=α+β1X1+ β2X2++... βkXk++u. Thuật ngữ bội để chỉ rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính có nhiều hơn một biến độc lập (biến giải thích) X.