Khách thể nghiên cứu

In

Khách thể nghiên cứu: là sự vật, hiện tượng hoặc quá trình chứa đối tượng nghiên cứu