Đại lý bảo hiểm

In
Đại lý bảo hiểm (Insurance Agent) là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.