11:00:51 29-09-2023
Trang chủ Tĩnh

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA
 

Đề tài nghiên cứu 2006-2010

Tên đề tài

Tên cá nhân chủ trì

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

 Năm 2010
   

Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh ng...

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên

Chức năng : Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về phương án tổ chức quản lý Ký túc xá- Nhà ăn đạt hiệu quả; quản ...

Phòng tài chính, kế toán

Chức năng : Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tài chính - kế toán của Trường. Nhiệm vụ : - Xây dựng và tổ chức thự...

Phòng quản lý đào tạo - KH - HTQT

Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
- Quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học ...

Phòng quản trị

Chức năng : Phòng Quản trị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, sử dụng, khai thác tài sản của Trường the...

Phòng tổ chức hành chánh

Chức năng : Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức và hành chính.

Nhiệ...

Trang 1 của 7

Tin mới nhất