11:35:48 28-09-2020
Home Tĩnh

Đề cương môn học

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NĂM HỌC 2008-2010

 

1. Quản trị học vận dụng trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu các khái niệm và lý thuyết quản trị

 * Biết những chức năng của quản trị

 * Có cơ hội đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn quản trị

 * Hoàn thiện kỹ năng quản trị trên cơ sở đúc kết và vận dụng thành công những lý thuyết quản trị

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về quản trị

- Các chức năng của quản trị

- Hoạch định

- Tổ chức

- Điều khiển

- Kiểm soát

- Môi trường quản trị và thông tin quản trị

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định quản trị

 

2. Kinh tế học ứng dụng

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được những kiến thức căn bản về kinh tế học với các khái niệm như cung, cầu, giá thị trường, độ thỏa  dụng…

 * Biết được các nguyên tắc lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng và người sản xuất,

 * Biết cách phân tích và giải thích diễn biến giá thị trường của các loại hàng hoá, hiểu và biết cách phân tích các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ.

 * Biết cách lựa chọn mua sắm hàng hoá của người tiêu dùng và cách ra quyết định về giá, sản lượng và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp hoạt động trên các thị trường có cơ cấu khác nhau.

 * Hiểu và lý giải được những diễn biến trên thị trường và các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ được bàn luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng

Thời lượng: 30- 90 tiết

Nội dung:

- Khái quát về kinh tế học

- Cung, cầu và giá thị trường

- Độ co giãn của cung và cầu

- Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường và ảnh hưởng đối với doanh nghiệp

- Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

- Lý thuyết sản xuất và lý thuyết chi phí

- Phân loại thị trường và thái độ của doanh nghiệp

 

3. Quản trị chiến lược  

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được khái niệm “chiến lược” và tầm quan trọng của quản trị chiến lược đối với  doanh nghiệp

 * Biết cách tiến hành các bước cần thiết để thiết lập các chiến lược phát triển của doanh nghiệp 

 * Nhận dạng các loại chiến lược khác nhau

 * Ứng phó với các vấn đề trong quản trị chiến lược.

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược

- Phân tích môi trường kinh doanh

- Phân tích nội bộ doanh nghiệp

- Các công cụ hoạch định chiến lược

- Xây dựng và lựa chọn  phương án chiến lược

- Thực hiện chiến lược

- Đánh giá và kiểm tra chiến lược

 

4. Lập kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động  của doanh nghiệp.

 * Trình bày được nhữngNội dungchính của một bản kế hoạch kinh doanh.

 * Xác định các yếu tố cần xem xét trước khi lên một kế hoạch kinh doanh.

 * Áp dụng được quy trình lập kế hoạch kinh doanh trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp

Thời lượng: 30- 50 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về kế hoạch kinh doanh

- Phương pháp và quy trình lập kế hoạch kinh doanh

- Lập kế hoạch marketing

- Lập kế hoạch sản xuất

- Lập kế hoạch nhân sự

- Lập kế hoạch tài chính

- Trình bày bản kế hoạch kinh doanh

- Thực hành lập kế hoạch kinh doanh theo nhóm

 

5. Quản trị nguồn nhân lực

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong cơ chế thị trường

 * Thực hiện các nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp một cách hiệu quả

Thời lượng: 40 -60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

- Các công cụ tiền đề của quản trị nguồn nhân lực

- Hoạch định nguồn nhân lực

- Tuyển dụng nhân sự

- Bố trí sử dụng nhân lực  

- Đánh giá thành tích công tác

- Thù lao lao động

- Quan hệ lao động và văn hoá doanh nghiệp

- Định hướng phát triển nghề nghiệp cá nhân

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 

6. Hành vi tổ chức

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có khả năng:

 * Giải thích được mô hình hành vi tổ chức

 * Hiểu được các yếu tố liên quan ở cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và động viên đã ảnh hưởng như thế nào đến các hành vi trong tổ chức.

 * Giải thích được những ảnh hưởng của các biến ở cấp độ nhóm như mô hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm.

 * Biết được những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm

Thời lượng: 30- 50 tiết

Nội dung:

- Cơ sở hành vi cá nhân

- Các mô hình hành vi nhóm

- Truyền thông trong nhóm

- Nghệ thuật lãnh đạo nhóm

- Giải quyết  mâu thuẫn trong nhóm

- Cơ cấu tổ chức

- Văn hóa tổ chức

- Thảo luận tình huống hành vi tổ chức

 

7. Quan hệ công chúng (PR)

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Giải thích được vị trí của PR trong mối quan hệ liên quan với các lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp khác

 * Hiểu những nguyên tắc và lý thuyết căn bản của PR

 * Hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thông trong họat động PR

 * Biết cách sử dụng những công cụ của PR khi giao tiếp với giới truyền thông

Thời lượng: 20- 40 tiết

Nội dung:

- Khái quát về quan hệ công chúng

- Nhận diện các vấn đề của PR

- Các hoạt động chủ yếu của PR trong doanh nghiệp

- Quan hệ với truyền thông

- Quản trị khủng hoảng trong PR

- Luật pháp và đạo đức trong PR

 

8. Nghiệp vụ quản lý lao động – tiền lương

 Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động- tiền lương

 * Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về quản lý lao động

 * Xây dựng chính sách, quy chế  và phương pháp trả lương khoa học

Thời lượng: 30- 50 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về quản trị lao động - tiền lương trong doanh nghiệp

- Pháp luật về lao động tiền lương trong doanh nghiệp

- Nghiệp vụ phân tích công việc

- Nghiệp vụ định mức lao động

- Nghiệp vụ đánh giá công việc

- Xây dựng hệ thống hệ số lương theo công việc và phụ cấp

- Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích và đánh giá xếp loại đơn vị thành viên

- Xác định đơn giá tiền lương, nguồn hình thành quỹ lương và sử dụng quỹ lương

- Lựa chọn hình thức và phương pháp trả lương

- Nguồn hình thành và sử dụng quỹ khen thưởng

- Nội dung quy trình xây dựng quy chế lương

 

9. Chính sách trả lương và hệ thống lương trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu và vận dụng các công cụ cần thiết về tổ chức, quản lý tiền lương trong doanh nghiệp.

 * Biết cách thiết lập chính sách và hệ thống tiền lương

 * Xây dựng và quản lý hệ thống lương trong các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau.

Thời lượng: 30- 50 tiết

Nội dung:

- Bản chất tiền lương, tiền công

- Xây dựng hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp

- Các hình thức trả lương

- Các hình thức khuyến khích vật chất cho nhân viên

- Quy chế trả lương của doanh nghiệp

 

10. Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được các vấn đề liên quan đến tâm lý tập thể và cá nhân

 * Biết cách giải quyết tốt mối quan hệ giữa người quản lý với nhân viên cấp dưới

Thời lượng: 20- 40 tiết

Nội dung:

- Vai trò của tâm lý quản lý

- Tâm lý cá nhân và tâm lý tập thể

- Lãnh đạo và quyền lực

- Lựa chọn phong cách lãnh đạo

- Đặc tính tâm lý cần thiết của người lãnh đạo

 

11. Quản trị sản xuất 

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu được các chức năng quản lý vận hành

 * Vận dụng các phương pháp thiết kế sản phẩm trong doanh nghiệp

 * Sử dụng các phương pháp dự báo giản đơn

 * Hoạch định cung ứng, sản xuất và phân phối

 * Sử dụng các công cụ quản lý hàng tồn kho

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về quản trị sản xuất

- Thiết kế sản phẩm

- Lựa chọn quy trình sản xuất

- Thiết kế công việc

- Hoạch định năng lực sản xuất

- Kỹ thuật dự báo

- Hoạch định tổng hợp

- Bố trí mặt bằng

- Hoạch định nhu cầu vật tư

- Điều độ vật tư

- Sơ đồ PERT/CPM

- Quản trị tồn kho

- Quản trị phân phối cung ứng

- Quản lý năng suất và chất lượng

 

12. Quản trị chất lượng 

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được cácNội dungcơ bản của chất lượng và quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

 * Biết cách đánh giá và chọn lựa phương pháp, hệ thống quản trị chất lượng phù hợp cho từng loại hình, đặc điểm doanh nghiệp

 * Biết cách kiểm soát, đảm bảo chất lượng hiệu quả cho doanh nghiệp

 * Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng hiệu quả nhất phù hợp vớiMục tiêucủa doanh nghiệp

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Khái niệm quản trị chất lượng

- Các nguyên tắc của quản trị chất lượng

- Bảy công cụ kiểm soát chất lượng

- Đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng

- Hệ thống quản trị chất lượng theo mô hình ISO 9000:2000

- Hệ thống quản trị chất lượng môi trường ISO 14.000

- Hệ thống quản trị chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP

- Thực hành sản xuất tốt (GMP) và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)

 

13. Quản trị dự án 

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu được cácNội dungcơ bản của quản trị dự án

 * Biết cách đánh giá và chọn lựa dự án mang lại lợi ích cao

 * Biết cách tổ chức cơ cấu bộ máy, nắm được các yêu cầu về tố chất của giám đốc dự án, nguyên tắc lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án

 * Biết cách lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ, và xem xét phân bổ nguồn lực thực hiện dự án

 * Thực hành giám sát, kiểm soát dự án

 * Ứng phó với các vấn đề về rủi ro dự án

 

Thời lượng: 40- 80 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về quản trị dự án

- Kỹ thuật phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án

- Tổ chức thực hiện dự án

- Các công cụ quản lý dự án

- Quản trị rủi ro dự án

 

14. Quản trị marketing   

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu và trình bày được cácNội dungcơ bản của quản trị marketing trong doanh nghiệp,

 * Mô tả quá trình quản trị marketing

 * Phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trườngMục tiêu

 * Dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và muc tiêu của doanh nghiệp

 * Biết cách xây dựng chiến lược marketing cũng như xây dựng các chương trình marketing

 * Tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về marketing và quản trị marketing 

- Phân tích môi trường kinh doanh

- Phát hiện cơ hội kinh doanh và lựa chọn thị trườngMục tiêu

- Xây dựng chiến lược marketing

- Xây dựng chương trình marketing

- Tổ chức triển khai hoạt động marketing

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing

 

15. Quản trị thương hiệu  

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu được những thuật ngữ chuyên môn, kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu

 * Hiểu được tiến trình quản trị thương hiệu như: tạo dựng, duy trì, phát triển, bảo vệ và khai thác giá trị thương hiệu.

 * Hiểu biết một cách khái quát những công việc, nhiệm vụ, vai trò của nhà quản trị thương hiệu và môi trường làm việc trong lĩnh vực quản trị thương hiệu

Thời lượng: 20- 40 tiết

Nội dung:

- Các khái niệm về thương hiệu

- Mối quan hệ giữa marketing và xây dựng thương hiệu

- Vai trò và chức năng của thương hiệu

- Quy trình xây dựng một thương hiệu mạnh

 

16. Quản trị bán hàng

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu được các chức năng của quản trị bán hàng

 * vận dụng tốt các kỹ năng quản trị bán hàng

 * Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng

Thời lượng: 20- 40 tiết

- Giới thiệu nghề bán hàng

- Phân tích môi trường bán hàng

- Hoạch định bán hàng

- Tổ chức hoạt động bán hàng

- Điều hành hoạt động bán hàng

- Kiểm tra đánh giá hoạt động bán hàng

 

17. Hành vi khách hàng

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ :

 * Hiểu và vận dụng các lý thuyết về hành vi khách hàng trong quá trình tiến hành các hoạt động marketing

 * Hiểu được những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng.

 * Biết được những ảnh hưởng của hành vi khách hàng đối với chiến lược marketing.

 * Nhận diện các mô hình hoạt động của hành vi khách hàng

 * Xây dựng được các chiến lược đối với khách hàng sau khi mua sắm

Thời lượng: 20- 40 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về hành vi khách hàng và chiến lược marketing

- Hành vi khách hàng trước khi mua sắm

- Hành vi khách hàng trong khi mua sắm

- Những tác động tình huống lựa chọn cửa hàng và mua sắm

- Hành vi khách hàng sau khi mua sắm

- Động cơ, tính cách, cảm xúc

- Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hành vi khách hàng

- Chiến lược đối với khách hàng sau khi mua sắm

 

18. Quản trị tài chính

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có khả năng:

 * Hiểu và vận dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích tài chính trong quá trình  ra các quyết định quản trị, chủ yếu là quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối 

 * Sử dụng các kỹ thuật định giá cổ phiếu và trái phiếu

 * Tính toán chi phí sử dụng vốn

 * Thực hành phân tích và dự báo tài chính

 * Quản trị các yếu tố liên quan tới rủi ro tài chính của doanh nghiệp

Thời lượng: 40- 80 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về quản trị tài chính

- Môi trường tài chính

- Phân tích các báo cáo tài chính

- Hoạch định lợi nhuận

- Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp

- Quản trị vốn lưu động

- Dự báo tài chính

- Thời giá của tiền tệ

- Chi phí sử dụng vốn

- Kỹ thuật hoạch định ngân sách đầu tư

- Quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro

- Lượng giá và tỷ suất lợi nhuận

 

19. Thị trường chứng khoán

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được những thuật ngữ liên quan tới thị trường chứng khoán

 * Biết được những quy định pháp lý đối với các giao dịch chứng khoán

 * Vận dụng được các kỹ thuật phân tích trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán

- Giới thiệu các văn bản pháp quy liên quan tới thị trường chứng khoán

- Nguồn cung ứng chứng khoán

- Niêm yết và phát hành chứng khoán

- Các loại chứng khoán

- Phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán

- Phân tích và lựa chọn danh mục đầu tư

 

20. Thống kê ứng dụng 

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu và áp dụng các phương pháp thống kê cơ bản

 * Thực hành tính xác suất và ứng dụng vào các trường hợp của doanh nghiệp

 * Hiểu và sử dụng phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống kê suy diễn

 * Có đủ kiến thức nền tảng để học tiếp các môn liên quan đến phương pháp định lượng

Thời lượng: 30- 50 tiết

Nội dung:

- Các khái niệm thống kê cơ bản

- Thu thập và trình bày dữ liệu

- Các quy luật phân phối thống kê

- Các tham số thống kê mô tả

- Phân phối mẫu

- Ước lượng tổng thể

- Kiểm định thống kê

- Phân tích phương sai

- Tương quan và hồi qui tuyến tính

 

21. Thống kê doanh nghiệp 

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Ứng dụng phương pháp thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, thống kê lao động,  thống kê tài sản cố định vào các trường hợp của doanh nghiệp

 * Sử dụng các chỉ tiêu thống kê trong quá trình đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Thu thập và trình bày dữ liệu thống kê

- Thống kê lao động, tiền lương

- Thống kê tài sản

- Thống kê chi phí và giá thành sản phẩm

- Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh

 

22. Quản trị ngoại thương

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được các kiến thức cơ bản trong hoạt động ngoại thương như: điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, các vấn đề về thuê phương tiện vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

 * Hiểu đượcNội dungvà yêu cầu của một bản hợp đồng ngoại thương

 * Biết cách đàm phán hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương, và giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến hoạt động ngoại thương

 * Cách thức tổ chức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Thời lượng: 30- 60 tiết

Nội dung:

- Các điều kiện thương mại quốc tế

- Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

- Thuê phương tiện vận tải và giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu

- Đàm phán hợp đồng ngoại thương

- Các loại hợp đồng ngoại thương

- Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương

- Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động ngoại thương và cách giải quyết

 

23. Thương mại điện tử

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Biết các mô hình thương mại điện tử, hoạt động marketing và thanh toán trực tuyến

 * Biết cách đánh giá, tổ chức và tiến hành các hoạt động kinh doanh qua mạng Internet

Thời lượng: 20- 40 tiết

Nội dung:

- Giới thiệu về thương mại điện tử

- Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử

- Phân tích khách hàng trên mạng

- E-Marketing và E-Payment

 

24. Hội nhập kinh tế quốc tế và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu những khái niệm căn bản về hội nhập kinh tế quốc tế

 * Biết được tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

 * Đánh giá được những cơ hội và thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam

 * Hình thành định hướng phát triển cho doanh nghiệp

Thời lượng: 20- 40 tiết

Nội dung:

- Giới thiệu chung về hội nhập kinh tế quốc tế

- Giới thiệu tổng quát về WTO

- Hiệp định nông nghiệp và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp

- Cơ hội, thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam

- Ứng phó của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 

 

25. Nguyên lý kế toán

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học sẽ:

 * Hiểu được những khái niệm căn bản về kế toán

 * Biết được các nguyên tắc kế toán

 * Biết cách tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và báo cáo kế toán trong doanh nghiệp, HTX

 * Biết cách hạch toán một số nghiệp vụ kế toán cơ bản

 

Thời lượng: 40- 60 tiết

Nội dung:

- Khái niệm và nguyên tắc kế toán

- Tổ chức công tác kế toán

- Tình hình tài chính và phương trình kế toán

- Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép

- Chứng từ và sổ kế toán

- Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kế toán cơ bản

- Báo cáo tài chính

 

26. Kế toán doanh nghiệp

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Tổ chức các bộ phận kế toán phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp

 * Lựa chọn và áp dụng các phương pháp kế toán thích hợp, đáp ứngMục tiêutài chính của doanh nghiệp

 * Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế một cách khoa học, đảm bảo quy định pháp lý

 * Tiến hành lập và phân tích các báo cáo tài chính để đưa ra những thông tin phục vụ cho việc ra quyết định và lập kế hoạch tài chính

Thời lượng: 60- 80 tiết

Nội dung:

- Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán công nợ

- Kế toán hàng tồn kho

- Kế toán tiền lương

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán chi phí và giá thành

- Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Kế toán doanh thu

- Kế toán kết quả kinh doanh

- Kế toán nguồn vốn kinh doanh và các quỹ

- Lập và phân tích báo cáo tài chính

 

27. Kế toán HTX nông nghiệp  

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu được những đặc thù trong công tác kế toán của HTX nông nghiệp

 * Tổ chức các bộ phận kế toán phù hợp với điều kiện thực tế của HTX

 * Lựa chọn và áp dụng các phương pháp kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh  của HTX nông nghiệp 

 * Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế một cách khoa học, đảm bảo quy định pháp lý

 * Tiến hành lập và phân tích các báo cáo tài chính để đưa ra những thông tin phục vụ cho việc ra quyết định và lập kế hoạch tài chính của HTX

Thời lượng: 60- 120 tiết

Nội dung:

- Các chuẩn mực kế toán thường sử dụng đối với HTX nông nghiệp

- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán công nợ

- Kế toán hàng tồn kho

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán nguồn vốn kinh doanh và các quỹ

- Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

- Lập và phân tích báo cáo tài chính HTX

 

28.  Kế toán quản trị   

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Phân biệt sự khác nhau giữa kế toán quản trị kế toán tài chính

 * Sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu của doanh nghiệp

 * Tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh và tham mưu cho lãnh đạo trong việc ra các quyết định quản trị ngắn hạn

Thời lượng: 40- 60 tiết

Nội dung:

- Thông tin và quyết định quản trị

- Phân loại chi phí theo góc độ kế toán quản trị

- Mối quan hệ khối lượng – chi phí – lợi nhuận và các quyết định kinh doanh

- Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

- Phân tích biến động chi phí và doanh thu

- Đánh giá kết quả bộ phận và định giá sản phẩm

- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất

 

29.  Kiểm soát nội bộ   

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu đượcNội dungvà quy trình kiểm soát nội bộ

 * Tiến hành xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro đối với hoạt động của doanh nghiệp

Thời lượng: 40- 60 tiết

Nội dung:

- Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ 

- Những yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ

- Quy trình và các thủ tục kiểm soát : kiểm soát bán hàng; kiểm soát mua hàng ; Kiểm soát hàng tồn kho và tài sản cố định; Kiểm soát tiền mặt và tài khoản ngân hàng…

 

30. Kiểm tra tài chính HTX

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu đượcNội dungvà quy trình kiểm soát tài chính trong HTX

 * Hiểu được những cơ sở pháp lý liên quan đến kiểm tra tài chính HTX

 * Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong công tác kiểm tra, kiểm sóat tài chính  HTX

Thời lượng: 30- 50 tiết

Nội dung:

- Cơ sở pháp lý liên quan đến công tác kiểm tra tài chính HTX

- Trình tự và phương pháp kiểm tra

- Các phương pháp kiểm tra sổ sách chứng từ

- Kỹ thuật kiểm tra các nghiệp vụ kế toán, tài chính

 

31. Tín dụng nội bộ HTX

Mục tiêu:

Sau khi học môn này, người học có thể:

 * Hiểu được quy định pháp luật hiện hành về tín dụng nội bộ trong HTX

 * Xây dựng quy trình nghiệp vụ tín dụng nội bộ an toàn và có hiệu quả trong HTX

 * Vận dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong việc cung ứng dịch vụ tín dụng nội bộ trong HTX

Thời lượng: 20- 50 tiết

Nội dung:

- Khái quát về tín dụng nội bộ: đặc điểm và vai trò của tín dụng; Các hình thức tín dụng; Nguyên tắc của tín dụng; Các biện pháp đảm bảo tiền vay

- Quy trình nghiệp vụ tín dụng nội bộ: Tóm tắt quy trình cho vay – thu nợ; Một số sai sót trong quy trình nghiệp vụ; Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ TDNB

- Kế toán nghiệp vụ TDNB

- Quản lý rủi ro tín dụng nội bộ

 

Training Program

Training Curriculum for Businesses

1.         Chief of Executive Officer (CEO)

Objectives: Tra...

Introduction

Introduction

In 1994, Business Management Department (BMD) was set up based on merging Organization & Man...

International cooperation programs

1. New Brunswick University, Canada (1996 – 2000) : In the frame of the project on “Agricultural Management”, the college invited many specialists from...

Introduction

Introduction

The College of Management for Agriculture and Rural Development II always concentrates on building the wide relation with International Government and...

Overview on consultancy

Many years ago, the College implemented consulting contracts for Cooperatives, State managem...

Researches in process

Title of Topics

Directors

Scientific basis of paying policy planning for environmental cajup...

Completed researches

+ Scientific research Topics at the Ministerial level (key and regular): 35 topics

No.

Name of...

Page 6 of 7

Latest News