11:49:53 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Việc gom hàng

Việc gom hàng, Consolidation or groupage Trong chuyên chở bằng container, khi một lô hàng không đủ số lượng để thuê trọn container thì chủ hàng có thể gởi lẻ bằng cách ký hợp đồng vận tải hàng lẻ với người gom hàng (Consolidation) để chở đi. Người gom hàng sẽ tập hợp, chỉnh đốn và sắp xếp hợp lý cho lô hàng lẻ thành những lô hàng đủ số lượng để sử dụng cách vận chuyển trọn container (Full container load). Dịch vụ gom hàng lẻ thành lô hàng trọn container (consolidation cargo service) đa phần do những người, công ty giao nhận đứng ra kinh doanh nhưng đôi khi cũng do các hãng tàu container đứng ra kinh doanh dưới dạng vận chuyển hàng lẻ (Less than a container loading service) bên cạnh dạng vận chuyển hàng trọn container (Full container loading service). Nếu người gom hàng là người giao nhận thì sau khi ký hợp đồng chở hàng lẻ, họ trở thành người chuyên chở công cộng không có tàu (Non vessel operating common carrier). Họ có trách nhiệm một mặt ký vận đơn người giao nhận (House Bill of Lading) cho chủ hàng, mặt khác họ trực tiếp thuê hãng tàu container để gửi trọn container chứa đầy hàng lẻ đến cảng đích. Hãng tàu container là người chuyên chở thực (Actual carrier) sẽ ký phát cho họ vận đơn người chuyên chở thực (Master Bill of Lading).
 

Vận đơn gom hàng

Vận đơn gom hàng, Consolidated or groupage bill of lading Là vận đơn container mà người chuyên chở ký phát cho người gom hàng sau khi người này tập hợ...

Sự khước từ

Sự khước từ, Abandonment

1. Là việc từ chối thực hiện một hành động (abandonment of action). Thí dụ: Khước từ việc thưa kiện, truy cứu, chuyến hành trì...

Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương...

Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp và cá nhân có ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa đ...

Lập hồ sơ

Lập hồ sơ là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thành hồ sơ theo những nguyên tắc và ...

Hồ sơ

Hồ sơ là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như...

Tờ trình

Tờ trình là văn bản mà nội dung chủ yếu là đề xuất một vấn đề nào đó lên cơ quan cấp trên; phê chuẩn về chủ trương, phương án, chế độ chính sách, tiêu...

Chỉ Thị

Chỉ Thị là văn bản pháp quy dùng để truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh công tác, giao nhi...
Trang 5 của 69

Tin mới nhất