21:33:13 21-01-2021
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu khoa học

Sửa đổi luật đất đai cần dựa trên những quan điểm nguyên tắc cơ bản nào?

PGS.TS Vũ Trọng Khải

Trước khi viết những điều cụ thể có tính kỹ thuật, chúng ta cần thảo luận để đi đến đồng thuận về những quan điểm, nguyên tắc xây ...

Xác lập quyền tài sản của nông dân với đất nông nghiệp

Xác lập quyền tài sản của nông dân với đất nông nghiệp

Phạm Duy Nghĩa

Quá trình phi tập trung quyền tài sản với đất đai đang diễn ra mạnh mẽ và khó mà cưỡng lại được theo xu thế quay trở lại của nền kinh tế...

Tóm tắt nội dung chuyên đề tốt nghiệp lớp Giám đốc doanh nghiệp 27

“XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333”

KS. Lê Tuân

Công ty cổ phần mía đường 333

Với quan đi...

Một số thuật ngữ nghiên cứu khoa học

TS. Đinh Công Tiến

  • Nghiên cứu khoa học: là một hoạt động xã hội hướng vào tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết; hoặc là phát hiện bản chất sự vật,...

Lạm phát do đâu?

Lạm phát do đâu?

Năng suất lao động xã hội của Việt Nam năm 2010 đạt 40,3 triệu đồng/người, chỉ tương đương với 2.067 USD, thấp xa so với các con số tương ứng của một ...

Văn hoá với chiến lược của tổ chức

Văn hoá với chiến lược của tổ chức
Ts.Đinh Công Tiến

Văn hoá tổ chức có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nó, đặc biệt trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Giới học thuật cũng có hàng ngà...

Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ sử dụng nguồn lực bên ngoài

Sử dụng nguồn  lực bên ngoài (outsourcing) đang trở thành một thực tế phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Các cuộc điều tra và nghiên cứu khác nhau đã cùng...

Khuyến mãi và khuyến mại

TS. Đinh Công Tiến

Khuyến mãi (sales promotion) là công cụ kích thích tiêu thụ ngắn hạn của người bán trong thời gian cụ thể, ở một thị trường cụ thể n...

Trang 2 của 5

Tin mới nhất