16:12:08 29-09-2023

C

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ (Treasury stock) là cổ phiếu do chính công ty đại chúng phát hành và được công ty này mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Cổ phiếu quỹ không có người sở hữu, vì vậy, không thể cho ai quyền dự họp và bỏ phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, quyền hưởng cổ tức và quyền phân phối tài sản khi công ty giải thể.Tại một số nước, cổ phiếu quỹ được xem là một cách thức chi trả cổ tức.Ở Việt Nam, cổ phiếu quỹ thường được sử dụng như là một công cụ ngăn chặn đà sụt giảm của thị giá cổ phiếu trong năm 2008 (nhưng không mấy thành công).Cổ phiếu quỹ chỉ được mua lại từ các nguồn vốn sau đây:-         Thặng dư vốn;-         Lợi nhuận giữ lại;-         Quỹ khen thưởng (nếu mua để thưởng cho nhân viên).Việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng phải được báo cáo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước trước khi thực hiện. Đối với công ty niêm yết, việc mua lại cổ phiếu phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của Sở Giao dịch về khối lượng, giá để tránh tình trạng thao túng.Cổ phiếu quỹ đã mua, tối thiểu sáu tháng sau mới được bán lại (trừ cổ phiếu mua vào để thưởng cho nhân viên), và phải báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước trước khi thực hiện. Chênh lệch giá (nếu có) không được xem là thu nhập từ hoạt động tài chính mà chỉ là tăng, giảm vốn chủ sở hữu.Ví dụ: Đại hội cổ đông năm 2010 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã cổ phiếu là TPC) đã quyết định sử dụng 40 tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư để mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ,(nâng tỷ lệ cổ phiếu quỹ/tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến lên 15,39%). Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ được chia thành nhiều đợt trong năm 2010, tuỳ theo tình hình thị trường.

 

Cổ tức

Cổ tức (Dividend) là khoản lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được trả cho người sở hữu cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc bằng ...

Cổ đông

Cổ đông (Shareholder) là người sở hữu cổ phần/nắm giữ cổ phiếu trong một công ty cổ phần.Có nhiều tiêu chí phân loại cổ đông:-         Căn cứ theo loạ...

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock) là loại cổ phiếu cho người nắm giữ nó (cổ đông ưu đãi) một số quyền lợi ưu đãi hơn cổ đông phổ thông. Cổ phiếu ưu đã...

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) là loại cổ phiếu cho người nắm giữ nó (cổ đông phổ thông) các quyền và nghĩa vụ sau:

-         Dự họp các phiên họp c...

Page 14 of 20

Latest News