16:59:10 29-09-2023

C

Chi phí hoạt động khác

Là các khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp thường bao gồm:

-  Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có)

-  Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đem đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác

-  Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tếBị phạt thuế, truy nộp thuế ….

 

Chi phí hoạt động tài chính

Là các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chu...

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động quản ly kinh doanh, quản ly hành chính và quản ly điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Chi phí q...

Chi phí bán hàng

Là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Chi phí bán hàng gồm các khoản sau:

- Chi phí nhân viên bán hàng: các kh...

Chi phí sản xuất chung

là những chi phí phát sinh phục vụ sản xuất kinh doanh chung ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường … phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ nh...

Page 12 of 20

Latest News