18:17:33 10-04-2021
Trang chủ Tĩnh Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

Phòng quản lý đào tạo - KH - HTQT

Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
- Quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Trường trong phạm vi được Hiệu trưởng phân cấp;
- Quản lý tư liệu, thông tin về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ

Quản lý hoạt động đào tạo
- Tổ chức xây dựng, thực hiện, kiểm soát kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Trường;
- Giao dịch với khách hàng, thu thập và xử lý thông tin nhu cầu đào tạo từ khách hàng;
- Chủ trì lập dự toán và quyết toán các lớp đào tạo, bồi dưỡng;
- Trực tiếp điều phối hoạt động đào tạo thông qua việc phối hợp với các khoa, phòng có liên quan trong việc tổ chức lớp học của Trường;
- Tổng hợp giờ giảng của giáo viên theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm để làm cơ sở cho việc theo dõi tình hình giảng dạy của giáo viên, thanh toán thù lao vượt giờ, phụ cấp ưu đãi giáo viên.

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
- Tổ chức xây dựng, thực hiện, kiểm soát kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn của Trường;
- Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài khoa học thực hiện đúng các thủ tục, triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài và nghiệm thu đề tài theo đúng quy định;
- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học và nghiệm thu đề tài nghiên cứu.

Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
- Tìm kiếm các chương trình dự án, các đối tác phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác và hợp tác quốc tế của Trường trong khuôn khổ các chương trình hợp tác và hợp tác quốc tế cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Quản lý thư viện, mẫu văn bằng
- Quản lý tài liệu, tư liệu, thông tin trên tài liệu, đầu sách và trên hệ thống mạng website của Trường;

 

Phòng quản trị

Chức năng : Phòng Quản trị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, sử dụng, khai thác tài sản của Trường the...

Phòng tổ chức hành chánh

Chức năng : Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức và hành chính.

Nhiệ...

Giới thiệu đào tạo

1. Sự cần thiết phải đào tạo công chức kiểm lâm

Quản  lý  và  bảo  vệ  rừng  là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công chức kiểm lâm. Lực lượng kiểm lâ...

Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ, ngạch giảng viên

1.

Nguyễn Trung Đông Tiến sĩ Thương mại

Hiệu trưởng

2.

Võ Thị Kim Sa

Tiến sĩ

Xã hội học...

Trang 2 của 5

Tin mới nhất