18:20:10 10-04-2021
Trang chủ Tĩnh Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

Giới thiệu hợp tác quốc tế

Giới thiệu hợp tác quốc tế

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II luôn chú trọng việc xây dựng mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế.

Hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi thông tin, trao đổi những tiến bộ của khoa học quản lý và khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và quản lý, nghiên cứu khoa học.

Trong những năm gần đây, sự hợp tác này ngày càng mở rộng và giúp cho các giảng viên và cán bộ quản lý của trường có tầm nhìn toàn diện hơn, cập nhật thông tin, tiếp thu được nhiều tri thức phong phú, hiện đại về các lý luận trong quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiểu biết tốt hơn các kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chúng tôi phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện các nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, tập huấn, tư vấn …Đến nay, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức quốc tế như sau: Trung tâm Đào tạo cán bộ Hồ Bắc (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc); Trung tâm Searsoline (Phillipines); Trường Đại học New Brunswick (Canada), tổ chức InWent (Đức), AIT Thái Lan….

 

Giới thiệu hoạt động tư vấn

Một trong những triết lý đào tạo của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II là “nhất thể hóa quá trình thực tiễn quản lý - nghiên cứu ứng dụng -...

Đề Tài Năm 2011

Tên đề tài

Chủ trì đề tài

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất – tiêu thụ mía đường và điều ở Việt Nam, Đề tài Cấp Bộ năm 20...

Đề Tài Nghiên Cứu 1986-2006

+ Những đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (trọng điểm và thường xuyên): 35 đề tài

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu

1

Một số hình thức và biện p...

Giới thiệu hoạt động nghiên cứu

Hàng năm, Trường đã thực hiện các đề tài nghiên cứu theo chương trình của Bộ và phối hợp với các sở nông nghiệp và PTNT, sở khoa học - công nghệ, các ...

Trang 4 của 5

Tin mới nhất