01:16:54 19-10-2019

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 9057
2 Số hạng ngẫu nhiên u 4443
3 Sự khước từ 4991
4 Sản lượng hòa vốn 25987
5 Suất chiết khấu 8969
6 SA 8000 4584
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 4884
8 Sơ thẩm 4926
9 Sản xuất 5337
10 Sức lao động 5010
11 Sổ tay chất lượng 5916
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 4805
13 Sai phạm 8526
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5416
15 Sản xuất 4766
16 5S 4940
17 Sigma 4932
18 Sự liên tưởng thương hiệu 8795
19 Sai lầm 4924
20 Sai lầm trong tổ chức 5501
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất