09:09:03 20-09-2018

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 7565
2 Số hạng ngẫu nhiên u 3428
3 Sự khước từ 3906
4 Sản lượng hòa vốn 18994
5 Suất chiết khấu 6195
6 SA 8000 3666
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 4011
8 Sơ thẩm 4040
9 Sản xuất 4494
10 Sức lao động 4053
11 Sổ tay chất lượng 5105
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 4053
13 Sai phạm 6926
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 4651
15 Sản xuất 3888
16 5S 4071
17 Sigma 4082
18 Sự liên tưởng thương hiệu 7652
19 Sai lầm 4075
20 Sai lầm trong tổ chức 4712
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất