02:22:52 20-11-2018

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 7901
2 Số hạng ngẫu nhiên u 3702
3 Sự khước từ 4157
4 Sản lượng hòa vốn 20222
5 Suất chiết khấu 6776
6 SA 8000 3897
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 4181
8 Sơ thẩm 4242
9 Sản xuất 4713
10 Sức lao động 4189
11 Sổ tay chất lượng 5275
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 4228
13 Sai phạm 7262
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 4795
15 Sản xuất 4091
16 5S 4237
17 Sigma 4239
18 Sự liên tưởng thương hiệu 7938
19 Sai lầm 4268
20 Sai lầm trong tổ chức 4864
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất