18:45:47 09-08-2022
Home Dictionary B Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

E-mail Print PDF
Báo cáo thường niên (Annual report) là một tài liệu công bố hàng năm mà một doanh nghiệp (thường là công ty đại chúng) hoặc quỹ tương hỗ phải cung cấp cho các cổ đông nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của mình trong năm vừa qua.
Báo cáo thường niên của doanh nghiệp nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của công ty. Phần đầu của báo cáo gồm các đồ thị, hình ảnh, mô tả... ghi lại các hoạt động của công ty trong một năm vừa qua. Phần sau bao gồm các thông tin chi tiết về tài chính và hoạt động của công ty. Báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ là một tài liệu bắt buộc, sẵn có dành cho cổ đông trên cơ sở các năm tài chính. Báo cáo thông báo các khía cạnh nhất định trong hoạt động và tình trạng tài chính của quỹ. So với báo cáo thường niên của doanh nghiệp, báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ trình bày không phức tạp. Tất cả các thông tin trong báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ mang tính số lượng hơn chất lượng. Các thông tin này giải quyết các vấn đề về công bố thông tin kế toán được yêu cầu.
 

Latest News