04:25:45 22-10-2020
Home Dictionary B Biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên

E-mail Print PDF

Biến ngẫu nhiên là những biến mà giá trị của nó được xác định một cách  ngẫu nhiên. Về mặt toán học nếu mỗi biến cố sơ cấp A thuộc tập hợp biến cố ω nào đấy có thể đặt tương ứng với một đại lượng xác định X=X(A) thì X được gọi là một biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên có thể xem như hàm của biến cố A với miền xác định ω.

Các biến ngẫu nhiên thường được kí hiệu bằng chữ cái viết hoa như X, Y, Z,... còn các giá trị của chúng được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường x, y, z,...

Biến ngẫu nhiên được chia thành 2 loại biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục.

 

Latest News