20:09:51 29-11-2020

OLE

Email In PDF.
OLE (Object Linking and Embedding): là hệ thống đối tượng được tạo ra bởi Microsoft. OLE cho phép tác giả truy cập vào các thành phần biên tập khác nhau tạo ra một tài liệu hợp nhất.
 

Tin mới nhất