23:03:36 12-07-2020

Email

Email In PDF.
Email (Electronic Mail): là việc trao đổi thông điệp giữa các máy tính. E-mail thường được định dạng không cấu trúc hơn là có cấu trúc. X.400 đang trở thành tiêu chuẩn cho trao đổi e-mail.
 

Tin mới nhất