02:24:40 18-09-2021

FTP

Email In PDF.
FTP (File Transfer Protocol): Dịch vụ Internet chuyển các file dữ liệu từ một máy tính này đến máy tính khác dựa trên đường dây điện thoại chuẩn. Công cụ để thực hiện dịch vụ này là chương trình FTP, nó sử dụng một giao thức của Internet là giao thức FTP. Giao thức này cho phép truyền file không phụ thuộc vào vấn đề địa lý hay môi trường hệ điều hành của hai máy. Điều duy nhất cần thiết là cả hai máy đều có phần mềm hiểu được giao thức FTP. Ý nghĩa của việc sử dụng dịch vụ FTP là có thể truy cập cơ sở dữ liệu từ xa, chủ yếu từ các máy chủ để tìm kiếm thông tin phục vụ cho công tác quản lý. Muốn truy cập vào máy chủ từ xa đòi hỏi có hai phần mềm. Một là ứng dụng FTP client chạy trên máy người dùng, cho phép ta gửi các lệnh tới FTP host. Hai là FTP server chạy trên máy chủ từ xa, dùng để xử lý các lệnh FTP của người dùng và tương tác với hệ thống file trên host mà nó đang chạy. Dĩ nhiên muốn sử dụng dịch vụ này phải có account và password.
 

Tin mới nhất