19:38:47 05-12-2020

Nền công vụ

Email In PDF.
Nền công vụ mang ý nghĩa hệ thống, nó chứa đựng bên trong tất cả công vụ và các điều kiện (quyền lực pháp lý) để cho công vụ được tiến hành.
- Các yếu tố cấu thành nền công vụ.
+ Hệ thống pháp luật quy định các hoạt động công vụ: Hiến pháp, các đạo luật, và các văn bản quy phạm pháp luật khác do cơ quan quyền lực Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
+ Hệ thống các quy chế, quy định cách thức tiến hành các hoạt động công vụ: Do Chính phủ hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền ban hành, tạo thành thủ tục hành chính, quy tắc, quy định các điều kiện.
+ Công chức: Là những chủ thể thực sự tiến hành các hoạt động công vụ cụ thể. Đây là hạt nhân của nền công vụ và là yếu tố đảm bảo cho nền công vụ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
+ Công sở: là nơi tiến hành các công vụ và có các điều kiện cần thiết thực thi công vụ.
Như vậy, có thể hiểu nền công vụ là một hệ thống các yếu tố cấu thành bao gồm cả về thể chế, về đội ngũ, về tổ chức và những điều kiện để thực thi công vụ.
 

Tin mới nhất