17:05:55 02-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quản lý Nhà nước

Quản lý Nhà nước

Email In PDF.
Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính chất quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội do tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.
 

Tin mới nhất