12:29:47 30-11-2020

Dịch vụ công

Email In PDF.
Dịch vụ công là thuật ngữ chỉ những hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức xã hội, tư nhận được nhà nước ủy quyền đê thực hiện nhiệm vụ do pháp luật quy định , phục vụ trực tiếp những nhu cầu thiết yếu chung của cộng đồng, công dân theo nguyên tắc không vụ lợi đảm bảo sự công bằng và ổn định xã hội
 

Tin mới nhất