13:59:22 30-09-2020
Home Dictionary Đ Định chế tài chính trung gian

Định chế tài chính trung gian

E-mail Print PDF
Là những tổ chức thực hiện huy động nguồn tiền nhàn rỗi của các chủ thể trong nền kinh tế bằng nhiều hình thức, phương pháp , có chế khác nhau, và sau đó cung cấp cho những chủ thể có nhu cầu vốn để thực hiện mục đích cuối cùng.Các định chế tài chính trung gian bao gồm: Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, quỹ hưu trí
 

Latest News