12:22:02 06-02-2023
Home Dictionary C Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ

E-mail Print PDF
Chính sách tiền tệ (Moneytary policy) là tổng hòa những phương thức mà NHTW sử dụng nhằm tác động đến lượng tiền cung ứng để đạt được các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nước trong một thời kỳ nhất định. Những mục tiêu của chính sách tiền tệ thường là:Kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả; Tạo công ăn việc làm (giảm tỷ lệ thất nghiệp); Tăng trưởng kinh tế. Có 2 loại chính sách tiền tệ là chính sách tiền tệ mở rộng và chính sách tiền tệ thắt chặt.
 

Latest News