18:22:23 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giá trị kinh tế gia tăng

Giá trị kinh tế gia tăng

Email In PDF.

Giá trị kinh tế gia tăng (EVA- Economic Value Added) là một chỉ tiêu để đánh giá về hiệu quả doanh nghiệp mang tính tổng hợp, toàn diện và cho đến kết quả cuối cùng của mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp là tối ưu hóa giá trị tài sản sở hữu của cổ đông.

Được tính bằng lợi nhuận thuần sau thuế và trước chi phí tài chính (NOPAT-Net operating profit after tax) trừ chi phí sử dụng vốn bình quân của tất cả các tài sản kinh doanh được sử dụng vào việc tạo ra lợi nhuận.
 

Tin mới nhất