05:55:41 30-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp

Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp

Email In PDF.
Văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Đặc trưng của văn hoá mỗi doanh nghiệp là nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp.
 

Tin mới nhất