18:47:36 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Nguyên tắc ngoại tranh

Nguyên tắc ngoại tranh

Email In PDF.
Nguyên tắc ngoại tranh (marginal principle of retained earnings). Theo lý thuyết, công ty chỉ nên giữ lại lợi nhuận tạo được để tái đầu tư vào những công trình phát triển của công ty nếu những công trình này hứa hẹn mức thu nhập ít ra phải tương đương với mức lợi nhuận sau khi trừ thuế mà chủ nhân của cổ phiếu có thể tự tạo nếu họ đem số lợi nhuận không kỳ hạn nhận được đầu tư vào nơi khác. Nếu không thể hứa hẹn được mức thu nhập này, công ty nên phân phối số lợi nhuận tạo được đến chủ nhân của cổ phiếu. Nguyên tắc này được gọi là nguyên tắc ngoại tranh trong quyết định phân phối hoặc giữ lại lợi nhuận tạo được.
 

Tin mới nhất