09:30:57 23-03-2023
Home Dictionary C Chi sự nghiệp

Chi sự nghiệp

E-mail Print PDF

Chi sự nghiệp (budget expenditure) là các khoản chi để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế , chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án do ngân sách nhà nước cấp, hoặc do cấp trên cấp, hoặc nguồn viện trợ không hoàn lại.

 

Latest News