11:23:04 30-11-2020

Nhu cầu

Email In PDF.

Nhu cầu là biểu hiện của xu hướng về mặt nguyện vọng của cá nhân cần được thoả mãn. Nhu cầu là thuộc tính tâm lý phản ánh trạng thiếu thốn một cái gì đó (đòi hỏi) cần được thỏa mãn.

+ Nhu cầu là cái tất yếu, là sự đòi hỏi tất yếu của con người để tồn tại và phát triển.

+ Những cá nhân khác nhau có nhu cầu khác nhau.

+ Nhu cầu của con người rất phong phú và thay đổi theo sự phát triển của xã hội.

+ Nhu cầu và sự thỏa mãn nhu cầu là những yếu tố bên trong đối với hoạt động của con người, là nguồn gốc của tính tích cực hoạt động của nhân cách. Nhu cầu tạo nên động cơ thúc đẩy hoạt động.

+ Lãnh đạo con người phải nhìn rõ nhu cầu của họ, có biện pháp giáo dục và tác động việc hình thành những nhu cầu hợp lý, phù hợp với nhu cầu xã hội, tập thể.

Abraham Maslow cho rằng hành vi con người bắt nguồn từ nhu cầu và nhu cầu của con người được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ thấp đến cao và tầm quan trọng. các nhu cầu đó là:

a. Nhu cầu về thể chất, sinh lý: nhu cầu về đồ ăn, nước uống, không khí, nhu cầu về tình dục…Nhu cầu này được xem là nhu cầu cơ bản nhất

b. Nhu cầu an toàn: Con người cần có một môi trường sống an toàn để bảo đảm sự tồn tại của họ, bao gồm cả môi trường tự nhiên, vật lý và môi trường xã hội

c. Nhu cầu tình cảm xã hội: Con người mong muốn được quan tâm của các thành viên trong nhóm xã hội (gia đình, gia quyến, tổ chức, người thân, bạn bè…) và ngược lại

d. Nhu cầu được tôn trọng: Con người mong muốn được tôn trọng với tư cách là một nhân cách, được đối xử bình đẳng.

e. Nhu cầu được hoàn thiện và phát triển: Con người có nhu cầu được học hành, phát triển nghề nghiệp, phát triển địa vị xã hội, được sáng tạo và công hiến.

Mô hình tháp nhu cầu của Maslow được mô hình hóa như sau:

 


 

Trong quản trị thời gian qua, người ta còn bàn nhiều tới Lý thuyết về các nhu cầu thúc đẩy của David C.McClelland

Theo ông, trong quá trình làm việc các cá nhân chịu tác động mạnh mẽ bởi ba nhân tố có ảnh hưởng, tác động với nhau. Ba nhân tố hay còn được gọi là ba nhu cầu đó là: thành tích, quyền lực và liên minh.

1) Nhu cầu thành tích (achievement motivation): Một người có nhu cầu thành tích thường mong muốn hoàn thành những mục tiêu có tính thách thức bằng nỗ lực của mình, thích thành công khi cạnh tranh và mong nhận được phản hồi về kết quả công việc của mình một cách rõ ràng. Những người có nhu cầu thành tích cao có động lực làm việc tốt hơn. Một số đặc tính chung phản ánh những người có nhu cầu thành tích cao như:

 - Lòng mong muốn thực hiện các trách nhiệm cá nhân.

 - Xu hướng tự đặt ra các mục tiêu cao.

 - Nhu cầu cao về sự phản hồi cụ thể, ngay lập tức.

 - Nhanh chóng, sớm làm chủ công việc của họ.

2) Nhu cầu quyền lực (authority/power motivation): Những người có nhu cầu quyền lực mong muốn tác động, ảnh hưởng và kiểm soát các nguồn lực, con người nếu có lợi cho họ.

3) Nhu cầu liên minh (affiliation motivation): Những người có nhu cầu liên minh mong muốn có mối quan hệ gần gũi và thân thiện với mọi người xung quanh. Nhu cầu liên minh làm cho con người cố gắng vì tình bạn, thích hợp tác thay vì cạnh tranh, mong muốn xây dựng các mối quan hệ dựa trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau.

 

Tin mới nhất