19:12:01 05-12-2020

Nhà lãnh đạo

Email In PDF.

Nhà lãnh đạo là thành viên của tổ chức và là người thực hiện các hành vi lãnh đạo trong một tổ chức.

Bốn phong cách điển hình của các nhà lãnh đạo:

i. Phong cách lãnh đạo độc tài;

ii. Phong cách lãnh đạo dân chủ;

iii. Phong cách lãnh đạo tự do;

iv.Phong cách lãnh đạo theo tình huống.

Các phương pháp lãnh đạo mà nhà lãnh đạo thường vận dụng:

i. Lãnh đạo dựa trên tố chất (Trait-base leadership theory – 1937)

ii. Lãnh đạo dựa trên cơ sở khai thác yếu tố tâm lý (Behavior-base leadership theory – 1952)

Mô hình tính cách của các nhà lãnh đạo điển hình thường bao hàm các tính các và năng lực sau (Lãnh đạo trong tổ chức, Gary Yuki, 5th editions, Prentice Hall, 2002):

a. Tầm nhìn, xác định mục tiêu rõ ràng (tầm nhìn & chiến lược);

b. Đam mê và sự xả thân (lý tưởng);

c. Niềm tin mãnh liệt và kiên định theo đuổi mục tiêu (lập trường);

d. Tạo dựng hình ảnh tốt trước người dưới quyền (hấp dẫn);

e. Gương mẫu (nhân cách);

f.  Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ cộng đồng (quan hệ);

g. Tạo niềm tin và khát vọng cho những người dưới quyền (tư tưởng);

h. Có khả năng phát động, khai thác mọi nguồn lực và tạo động lực cho mọi thành viên (tạo động lực);

i.  Có khả năng xây dựng cấu trúc tổ chức linh hoạt và phân công hiệu quả (tổ chức);

j.  Khả năng thuyết trình, thuyết phục và truyền cảm hứng (hùng biện).

Trên giác độ quản trị, các nhà quản trị và lãnh đạo tổ chức phải hội đủ ba nhóm năng lực sau (Phát triển kỹ năng lãnh đạo – Trường cán bộ quản lý & PTNT II):

1) Năng lực chuyên môn:

a.   Kiến thức chuyên ngành;

b.   Kỹ năng nghiệp vụ;

c.   Kinh nghiệm nghề nghiệp;

d.   Tính cách cá nhân phù hợp với công việc.

2) Năng lực quản trị:

a.   Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm lập kế hoạch (hoạch định);

b.   Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phân công và phân bổ nguồn lực (tổ chức);

c.   Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chỉ huy người dưới quyền (điều khiển);

d.   Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kiểm tra, giám sát công việc và con người (kiểm soát).

3) Kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo:

a.   Kỹ năng và nghệ thuật tạo dựng, duy trì và phát triền quyền lực;

b.   Nghệ thuật lựa chọn phong cách lãnh đạo;

c.   Kỹ năng và nghệ thuật phân công, ủy quyền;

d.   Nghệ thuật sử dụng kỹ năng mềm trong quản lý và lãnh đạo.

Trong thời gian gần đây, người ta hay bàn đến lý thuyết 4E Leader (Jack Welch Tổng giám đốc - lãnh đạo tập đoàn General Electric – GE, người đề xướng)   và được các  CEO trên toàn thế giới học tập. Có thể tòm tắt 4 phẩm chất cần có của nhà lãnh đạo như sau:

1) Nhà lãnh đạo phải có Nghị lực (The 4E Leader Energy);

2) Nhà lãnh đạo phải biết truyền Nghị lực (The 4E Leader Energizes);

3) Nhà lãnh đạo phải Sắc bén (The 4E Leader has Edge);

4) Nhà lãnh đạo phải Hành động (The 4E Leader Executes).

 

Tin mới nhất