19:44:53 05-12-2020

Năng lực

Email In PDF.

Đây là những đặc điểm tâm lý cần thiết đảm bảo cho cá nhân hoạt động được trong một lĩnh vực nhất định. Năng lực là một tập hợp của nhiều phẩm chất như tri thức, khả năng tư duy, hoạt động trí tuệ, những kỹ năng, kỹ xảo, những thuận lợi của cơ thể …. Năng lực được hình thành trong quá trình sống và rèn luyện của cá nhân. Đánh giá năng lực không chỉ dựa vào kết quả công việc mà còn quan tâm tới các yếu tố khác như: phương pháp hoàn thành nhiệm vụ; tính sáng tạo trong phương thức thực hiện; thời gian để hoàn thành; khả năng giải quyết những tình huống đột biến.

Khi nói đến nói năng lực bao giờ phải gắn với một công việc, lĩnh vực chuyên môn cụ thể, sẽ không có người bất tài và cũng không bao giờ có người toàn năng.

Để đo lường năng lực của con người, người ta phải đo lường qua hai hệ thống:

Hệ thống đo lường sự kỳ vọng:

  i. Mức độ hiểu biết (Kiến thức) về một công việc, chuyên môn cụ thể
  ii. Trình độ thành thạo trong việc xử lý công việc, chuyên môn cụ thể (Kỹ năng)
  iii. Mức độ giàu có về kinh nghiệm xử lý công việc và chuyên môn trong những hoàn cảnh đặc biệt (kinh nghiệm)
  iv.Mức độ thích hợp của thuộc tính tâm lý cá nhân với tính chất công việc và nghề nghiệp

Hệ thống đo lường kết quả:

  i. Năng suất chất lượng và hiệu quả công việc trên thực tế

  ii. Kết quả sang tạo trong hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn

Đối với các nhà quản trị, ngoài năng lực chuyên môn còn phải có năng lực quản lý. Đo lường năng lực này, người ta sử dụng hệ thống tiêu chí sau:

  i. Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm lập kế hoạch (hoạch định)

  ii. Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phân công và phân bổ nguồn lực (tổ chức)

  iii. Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chỉ huy người dưới quyền (điều khiển)

 iv.Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kiểm tra, giám sát công việc và con người (kiểm soát)

Trong công tác lãnh đạo, việc phân công công việc cho từng người nếu hợp với khả năng của họ thì hoạt động của họ sẽ có kết quả tốt và ngược lại. Tuy nhiên, ngoài việc bố trí người phù hợp với năng lực, người lãnh đạo cần phải quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát huy năng lực cho cán bộ.

Vai trò & đặc trưng:

+ Năng lực quyết định giá trị đích thực của con người.

+ Nguồn gốc của năng lực chủ yếu thông qua lao động, học hỏi, rèn luyện trong cuộc sống, phần khác do di truyền, bẩm sinh.

+ Mỗi người chỉ có thể có năng lực về một, hay một số lĩnh vực nhất định.

+ Không ai toàn tài và vô dụng. Nghệ thuật lãnh đạo là ở chỗ sử dụng người đúng năng lực sở trường.

+ Năng lực chỉ liên quan đến khả năng hoàn thành công việc nhưng không phải là yếu tố quyết định chủ yếu sự thành bại của công việc.

+ Khi đánh giá năng lực không chỉ dựa vào kết quả cuối cùng mà phải xét nhiều yếu tố khác nhau như:

   - Mức độ phức tạp công việc;

   - Tính độc lập của người thực hiện;

   - Điều kiện thực hiện công việc.

 

Tin mới nhất