18:11:54 05-12-2020

Quyền lực

Email In PDF.

Ở Việt nam chúng ta quan niệm, nếu hiểu quyền là thế, sức mạnh, lợi ích được hưởng do pháp luật quy định hay do địa vị đem lại, quyền hành là quyền quyết định, điều hành công việc và lực là sức hay sức mạnh, thì quyền lực được hiểu một cách phổ quát là quyền hành và thế lực mạnh đủ để quyết định công việc trong một phạm vi nhất định.

Max Weber (1864-1920) là một trong những người có công lớn đóng góp trong việc nghiên cứu quyền lực xã hội đưa ra định nghĩa về quyền lực (power) là "khả năng mà một kẻ hành động trong mối quan hệ xã hội sẽ có một vị trí để thực hiện ý chí mong muốn của mình bất chấp sự chống đối". Định nghĩa này đề cập đến mối liên hệ giữa hai nhóm hoặc các phái trong một nhóm thực hiện quyền lực với một nhóm khác. Quyền lực này có thể dựa trên việc sử dụng cưỡng bức (force) hay là uy quyền (authority) như người cha với con mình.

Như vậy, người có quyền lực là người có quyền hành và thế lực mạnh đủ để quyết định công việc trong một phạm vi nhất định.

Tóm lại, quyền lực là khả năng áp đặt ý chí của một cá nhân với cá nhân khác tác động đến khả năng động viên các nguồn lực để đạt được một mục đích của các nhân áp đặt ý chí đó.

 

Tin mới nhất