11:11:52 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự

Email In PDF.

Năng lực hành vi dân sự là khả năng của chủ thể bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005:

- Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định tùy thuộc vào độ tuổi, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của cá nhân.

- Pháp nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình thông qua người đại diện.

Ví dụ: Theo Bộ luật dân sự 2005, người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

 

Tin mới nhất