11:03:48 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Năng lực pháp luật dân sự

Năng lực pháp luật dân sự

Email In PDF.

Năng lực pháp luật dân sự là khả năng chủ thể có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005:

- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định.

- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân được thành lập hợp pháp và chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân. Pháp nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình thông qua người đại diện.

Ví dụ: Cá nhân có năng lực pháp luật dân sự như nhau, nhưng khả năng thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự là không giống nhau. Nó phụ thuộc độ tuổi, khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của từng người.

 

Tin mới nhất