22:03:44 29-01-2023
Home Research Conferences Tóm tắt nội dung chuyên đề tốt nghiệp lớp Giám đốc doanh nghiệp 27

Tóm tắt nội dung chuyên đề tốt nghiệp lớp Giám đốc doanh nghiệp 27

E-mail Print PDF

“XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333”

KS. Lê Tuân

Công ty cổ phần mía đường 333

Với quan điểm coi nguyên liệu là yếu tố sống còn của Công ty, xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, người trồng mía, Nhà nước và xã hội nhằm đạt mục tiêu: Đáp ứng đủ nguyên liệu cho Nhà máy 2.500 tấn mía ngày (TMN) hoạt động bình quân 140 ngày/năm, có tính đến công suất 3.500 – 4.000 TMN đến năm 2020. Chuyên đề “Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu giai đoạn năm 2011-2015 của Công ty cổ phần mía đường 333” nghiên cứu thực trạng, phát hiện những vấn đề cần giải quyết, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch phát triển nguyên liệu từ 4.700 ha lên 7.000 ha từ 2011-2015 và những năm tiếp theo.

Chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về xây dựng và phát triển nguyên liệu mía đường.

- Giới thiệu khái quát về cây mía, những đặc điểm sinh học, những đặc điểm về nguyên liệu mía và vị trí của mía nguyên liệu trong chuỗi giá trị ngành hàng mía đường: mía là nguồn nguyên liệu chủ yếu, chiếm 70% giá thành sản xuất đường.

- Các tiêu chí đánh giá một vùng nguyên liệu gồm : quy mô về sự tập trung, về cơ sở hạ tầng, về cơ cấu diện tích,… các tiêu chí về hiệu quả và sự phát triển bền vững.

- Vai trò của vùng nguyên liệu đối với ngành công nghiệp chế biến đường: Hoạt động của các Nhà máy chế biến đường phụ thuộc rất lớn  vào khả năng đáp ứng đủ nguyên liệu về số lượng, chất lượng, thời gian cung cấp của vùng nguyên liệu.

- Các nhân tố chính ảnh hưởng đến việc xây dựng vùng nguyên liệu gồm: Các chính sách của Nhà nước, định hướng của địa phương; Các điều kiện về kinh tế xã hội; Các điều kiện tự nhiên: khí hậu, đất đai, nguồn nước; Vấn đề cạnh tranh nguyên liệu; Mối quan hệ giữa người trồng mía và doanh nghiệp chế biến mía đường

Chương 2:Thực trạng vùng nguyên liệu của Công ty CP mía đường 333.

Công ty Cổ phần mía đường 333 được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo quyết định số 3762/QĐ/BNN-ĐMDN. Từ quy mô ban đầu 800 TMN, Công ty đã mở rộng công suất lên 1.800 TMN đã đi vào hoạt động trong vụ ép 2010/2011.

Nằm ở phía Đông tỉnh Dăk Lăk, vùng nguyên liệu của Công ty nằm trên 2 huyện Eakar và Mdrắc với diện tích mía  4.701 ha (hiện trạng có đến 12/2010). Qua việc phân tích vùng nguyên liệu, so sánh, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, vùng nguyên liệu có những thuận lợi, khó khăn, hạn chế cơ bản như sau :

- Thuận lợi: Cơ chế chính sách của Nhà nước, định hướng của địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng vùng nguyên liệu; Vùng nguyên liệu được quy hoạch có quỹ đất dồi dào, cự li gần, điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, thuận lợi cho cây mía phát triển; Cây mía có lợi thế so với các cây trồng khác trong vùng.

- Khó khăn, hạn chế: Địa hình chủ yếu trong vùng nguyên liệu không thuận lợi cho việc cơ giới hóa canh tác và xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật vùng mía không đồng bộ, thiếu sự đầu tư chiều sâu; Sự cạnh tranh nguyên liệu giữa các Nhà máy đường trong khu vực vẫn còn tiếp diễn; Năng suất mía còn rất thấp so với tiềm năng của vùng nguyên liệu. Việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản vẫn còn bộc lộ những hạn chế từ 2 phía: Công ty và người trồng mía.

Chương 3: Một số giải pháp xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu.

- Kế hoạch phát triển diện tích từ 2011-2015: từ 4.700 lên 6.500 ha. Năng suất bình quân 65 tấn/ha đáp ứng nguyên liệu cho công suất 2.500 TMN. Từ 2015-2016 phát triển lên >7.500 ha đến 8.000 ha, năng suất 70 tấn/ha đáp ứng công suất 3.500 TMN.

- Những vấn đề cốt lõi, những giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng vùng nguyên liệu:

    + Quy hoạch vùng nguyên liệu tạo hành lang pháp lý, đưa ra những căn cứ khoa học làm tiền đề cho việc đầu tư chiều sâu vùng nguyên liệu.

    + Xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa người trồng mía và Công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa Công ty, người trồng mía và xã hội.

    + Phát triển nguồn mía nguyên liệu theo hai hướng, tăng diện tích và tăng năng suất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất, chất lượng theo phương châm: “Giống là tiền đề, nước phân là cơ sở, chăm sóc là quyết định”.

    + Những giải pháp chống cạnh tranh nguyên liệu .

- Những kiến nghị với Chính quyền trung ương về các chương trình hỗ trợ: nghiên cứu giống, cơ giới hóa hỗ trợ về tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,... Kiến nghị với chính quyền địa phương về công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, can thiệp việc vi phạm hợp đồng, vi phạm về cạnh tranh nguyên liệu trong vùng quy hoạch, về công tác khuyến nông,…

Tóm lại, việc xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cho Công ty cổ phần mía đường 333 là điều hết sức cần thiết. Đây là nền tảng để Công ty phát triển bền vững. Các giải pháp của đề tài mong muốn góp phần giải quyết bài toán nguyên liệu cho Công ty cổ phần mía đường 333 nói riêng, cũng như các Công ty mía đường khác trong cả nước nói chung.

 

 

Latest News