04:19:26 24-09-2020
Home Dictionary M Một số định hướng nghiên cứu định lượng

Một số định hướng nghiên cứu định lượng

E-mail Print PDF

Một số định hướng nghiên cứu định lượng: Kiểm định giả thuyết khoa học dựa vào phương sai (tương quan, hồi quy, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố, phân tích biệt số, phân tích cụm); Mô hình toán:  vận tải, phục vụ đám đông, quảnlý dự trữ…

 

Latest News