10:42:42 21-05-2022
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Đề tài nghiên cứu Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước”

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước”

Email In PDF.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Quốc Việt

Hội đồng nghiệm thu đã họp nghiệm thu đề tài đặc thù 2010: “Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước”.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng hai giả thiết nghiên cứu:

Giả thiết nghiên cứu 1: không tồn tại tương quan có ý nghĩa giữa tỷ lệ lợi nhuận sau thuế điều chuyển cho công ty mẹ với giá trị doanh nghiệp.

Giả thiết nghiên cứu 2: Tồn tại tương quan dương có ý nghĩa giữa tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với giá trị doanh nghiệp.

Thông qua việc kiểm định 2 giả thiết này trên mẫu dữ liệu gồm 81 doanh nghiệp nông nghiệp trong giai đoạn 2007 – 2009, nhóm nghiên cứu có một số kết quả sau:

- Xác nhận giả thiết nghiên cứu 1 trong tất cả các nhóm dữ liệu khảo sát ;

- Xác nhận giả thiết nghiên cứu 2 trong hai nhóm công ty “hiệu quả” và “bảo toàn vốn”.

Từ các kết quả nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu có một số đề xuất:

(1) Thay thế chỉ tiêu lợi nhuận trong đánh giá xếp loại doanh nghiệp bằng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được điều chỉnh bởi lạm phát;

(2) Bãi bỏ các quy định về việc phân chia lợi nhuận sau thuế thành hai bộ phận: chia theo phần vốn nhà nước và chia theo vốn tự huy động;

(3) Không khống chế mức tuyệt đối khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi. Tuỳ theo ngành và xếp loại doanh nghiệp mà quy định các tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cụ thể.

 

Tin mới nhất