18:56:32 05-12-2020

Niêm yết

Email In PDF.
Là điều kiện cần để chứng khoán được đưa vào giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán. Điều kiện này thay đổi theo quy định từng Sở Giao dịch và theo thời gian, nhưng nhìn chung có những điều kiện bắt buộc là điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu, điều kiện về lợi nhuận quá khứ và điều kiện về tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư hoặc số lượng nhà đầu tư.

Ngoài ra, điều kiện đủ là quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong tổ chức phát hành (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu) về việc niêm yết chứng khoán.

Việc niêm yết chứng khoán có thể giúp tổ chức phát hành quảng bá hình ảnh, huy động vốn từ công chúng và nâng cao năng lực quản trị công ty (corporate governance) theo hướng công khai, minh bạch.

Ví dụ: Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hiện là:

-         Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

-         Hoạt động kinh doanh hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết;

-         Không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật;

-         Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

-         Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cổ đông lớn nắm giữ (trừ Công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần);

Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.
 

Tin mới nhất