16:58:01 09-08-2022
Home Dictionary Q Quyền mua cổ phần

Quyền mua cổ phần

E-mail Print PDF

Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.

Những điều kiện này thường là:

-         Tỷ lệ mua cổ phiếu mới so với số cổ phiếu đang nắm giữ;

-         Giá mua ưu đãi (thường thấp hơn giá thị trường hoặc giá phát hành cổ phiếu mới cho các chủ thể khác như nhân viên hoặc đối tác chiến lược)

Cổ đông hiện hữu khi nhận được quyền mua cổ phần có thể thực hiện quyền để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty hoặc bán quyền cho người khác để thu lợi.
 

Latest News