00:44:39 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh định kỳ

Email In PDF.
Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của khách hàng tại một thời điểm xác định, sau khoảng thời gian các lệnh này được tích luỹ lại trong hệ thống giao dịch (gọi là thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ). Nguyên tắc xác định giá thực hiện trong phương thức khớp lệnh định kỳ như sau:

-         Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;

-         Nếu có nhiều mức giá như trên thì mức giá gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;

-          Nếu vẫn có hơn một mức giá thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

Phương thức khớp lệnh định kỳ được sử dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán trong phiên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo phương thức khớp lệnh này, giao dịch được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

-         Ưu tiên về giá (ưu tiên cho giá mua cao nhất hoặc giá bán thấp nhất);

-         Nếu ưu tiên nói trên chưa giải quyết được trật tự giao dịch, người ta thực hiện ưu tiên theo thời gian (ưu tiên cho lệnh được nhập trước vào hệ thống giao dịch).

Vì vậy, khi thục hiện phương thức khớp lệnh định kỳ nhà đầu tư có thể an tâm vì giá của giao dịch được thực hiện thường tốt hơn giá đã đặt.
 

Tin mới nhất