03:04:51 18-09-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành D Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính

Email In PDF.

Là các khoản thu bao gồm:

-         Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếum chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa dịch vụ…

-         Cổ tức, lợi nhuận được chia

-         Thu nhập về hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

-         Thu nhập về thu hồi hoặc thanh ly các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác

-         Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác

-         Lãi tỷ giá hối đoái

-         Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ

-         Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác

 

Tin mới nhất