12:22:30 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giá trị hàng bán bị trả lại

Giá trị hàng bán bị trả lại

Email In PDF.

Là giá trị của khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do hàng hóa sai khác với hợp đồng hoặc chưa hết thời hạn sử dụng mà hàng hóa đã bị hư hỏng ….

Lưu ý: Khi bị khách hàng trả lại hàng hóa họ đã mua, doanh nghiệp sẽ phải ghi giảm đồng thời giá vốn (giá xuất kho) và doanh thu (giá bán). Vậy phần Giá trị hàng bán bị trả lại được ghi nhận là giá bán của hàng hóa bị trả lại.

Ví dụ: Doanh nghiệp xuất kho số hàng trị giá 100 tr (tính bằng 1 trong 5 phương pháp tính giá xuất kho là Thực tế đích danh; nhập trước xuất trước; nhập sau xuất trước; bình quân gia quyền liên hoàn; bình quân gia quyền cuối tháng), giá bán là 115 tr, như vậy khi bán, doanh nghiệp sẽ ghi tăng giá vốn đồng thời ghi tăng doanh thu. Nếu số hàng kia bị khách hàng trả lại, doanh nghiệp sẽ ghi giảm giá vốn đồng thời ghi tăng giá trị hàng bán bị trả lại (chứ không được trực tiếp ghi giảm doanh thu)

 

Tin mới nhất