19:17:32 19-01-2021

Khấu hao

Email In PDF.

Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.Ba phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, gồm:

- Phương pháp khấu hao đường thẳng;

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần;

- Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm

Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, số khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.(Xem thêm khái niệm thời gian sử dụng hữu ích)

Theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, số khấu hao hàng năm giảm dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra.Phương pháp khấu hao do doanh nghiệp xác định để áp dụng cho từng TSCĐ hữu hình phải được thực hiện nhất quán, trừ khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó

Điều kiện để áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng:

TSCĐ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách thường xuyên, liên tục và ổn định.Điều kiện để áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần:TSCĐ thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh. Điều kiện để áp dụng phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm:TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

-         Trực tiếp, liên quan đến việc sản xuất sản phẩm

-         Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ

Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế

 

Tin mới nhất