21:19:40 28-01-2021

Không chấp nhận

Email In PDF.

Không chấp nhận (Adverse report) là một loại ý kiến của kiểm toán viên đưa ra khi kiểm toán một thông tin nào đó -  báo cáo tài chính chẳng hạn.Khi kiểm toán viên đưa ra loại ý kiến này thì có nghĩa là bằng chứng về các thông tin đã được kiểm toán cho thấy các thông tin này không phù hợp với các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Đây có thể gọi là loại ý kiến bất lợi nhất đối với đơn vị/doanh nghiệp được kiểm toán.Đây chính là trường hợp ngược lại của ý kiến chấp nhận toàn phần. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến này khi có sự bất đồng nghiêm trọng với giám đốc đơn vị về việc lựa chọn và áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán, hoặc sự không phù hợp của các thông tin trong báo cáo tài chính, hoặc thuyết minh báo cáo tài chính.Các vấn đề bất đồng là quan trọng hoặc liên quan đến đa số khoản mục và làm cho tổng thể của báo cáo tài chính bị sai lệch trọng yếu đến mức phản ánh không trung thực và không hợp lý về tình hình tài chính, hoặc kết quả hoạt động của đơn vị. Lúc này vì tính nghiêm trọng của vấn đề nên ý kiến chấp nhận từng phần là không thể áp dụng.Khi đưa ra ý kiến không chấp nhận, kiểm toán viên phải thu thập đủ bằng chứng để làm cơ sở cho ý kiến của mình; giải thích về lý do không chấp nhận và nêu những ảnh hưởng chính của nó đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị.Ví dụ:

“… Trong báo cáo Tài chính, giá trị TSCĐ là XXX đồng; khoản vay công ty B là YYY đồng đã không phản ánh trong sổ kế toán và không có chứng từ kế toán xác minh…

Theo ý kiến chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của những vấn đề nói trên,  báo cáo tài chính đã phản ánh không trung thực va không  hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty … tại ngày 31/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, không phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán VN hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.
 

Tin mới nhất