18:10:00 05-12-2020

Gian lận

Email In PDF.

Gian lận (Management fraud) là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các nhân viên… làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng giống như sai sót nhưng mang tính chất cố ý; hoặc làm giả chúng từ tài liệu, sửa đổi tài liệu… làm sai lệch báo cáo tài chính.

(xem Ví dụ các dạng sai phạm của đơn vị – mục 3).

 

Tin mới nhất