16:50:07 09-08-2022
Home Dictionary S Sai phạm

Sai phạm

E-mail Print PDF

Sai phạm (Deviation) là thuật ngữ dùng để chỉ những lỗi xảy ra tại đơn vị làm sai lệch các thông tin trong báo cáo tài chính tại đơn vị.

Sai phạm tại đơn vị có thể diễn ra ở những khía cạnh khác nhau: như về phương diện kế toán, những sai phạm thường gặp là định khoản sai, ghi thiếu hay ghi trùng, tính toán sai, lập chứng từ giả… Chúng có thể được diễn ra khác nhau về mức độ hay quy mô và mục đích, như để đánh cắp tài sản của đơn vị; hoặc ngụy tạo tình hình để tạo ra một hình ảnh tốt đẹp về thực trạng tài chính của đơn vị, tạo lãi giả, lỗ giả… Các chuẩn mực kiểm toán thường đề cập đến ba nhóm hành vi sai phạm gồm: sai sót, gian lận và không tuân thủ.

           Sai sót được định ngĩa là “những lỗi không cố ý” có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính như:

+ Lỗi về tính toán số học hoặc ghi chép sai;

+ Bỏ sót hoặc hiểu sai, làm sai các khoản mục, các nghiệp vụ kinh tế;

+ Ap dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính nhưng không cố ý.

Gian lận là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các nhân viên… làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng giống như sai sót nhưng mang tính chất cố ý; hoặc làm giả chúng từ tài liệu, sửa đổi tài liệu… làm sai lệch báo cáo tài chính.

Không tuân thủ: là những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời hoặc không thực hiện pháp luật và các quy định dù là vô tình hay cố ý của đơn vị. Những hành vi này bao gồm hành vi của tập thể, cá nhân dưới danh nghĩa đơn vị hoặc của những người đại diện cho đơn vị gây ra… Hành vi không tuân thủ không bao gồm những vi phạm cá nhân.

Trong nhiều trường hợp thực tế rất khó xác định được hành vi cố ý hay vô tình. Sự phân biệt giữa các loại sai phạm trên khó có thể có một ranh giới rõ ràng.

Trong thực tiễn, việc phát hiện ra sai phạm đ khĩ nhưng việc nhận định nó là sai sót hay gian lận lại càng khó hơn. Sau đây là 1 vài kinh nghiệm để nhận định sai phạm:v     Kế toán viên đã biết có sai lầm nhưng thay vì sửa chữa hợp lệ lại che giấu bằng các thủ đoạn như bù trừ, khoả lấp=> Gian lận v     Sai lầm lập đi lập lại => Gian lận v     Sai phạm này ít xảy ra mà không mang lại quyền lợi gì cho kế toán viên hoặc đơn vị => Sai sót  Ví dụ:Trong năm 200x, doanh thu công ty B là 10 tỷ đồng. Kế toán công ty không ghi nhận hết doanh thu mà “treo” lại một phần 1 tỷ đồng ở tài khoản công nợ; chỉ ghi nhận 9 tỷ đồng vào tài khoản doanh thu nhằm mục đích giảm số thuế TNDN phải nộp trong năm thì đây là một dạng sai phạm.
 

Latest News